• 30 WRZ 20

  DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy  w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą św. Brata Alberta utworzyła Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pierzchnicy na podstawie umowy nr RPSW.09.02.03-26-0005/20-00 z dnia 27.07.2020r. zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

  DDOM powstał z myślą o Seniorach oraz  osobach potrzebujących wsparcia czy też dodatkowej opieki w powrocie do zdrowia po przebytej chorobie czy hospitalizacji., a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

  Do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Pierzchnicy mogą zostać przyjęte osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe kryteria przyjęcia:

  1. posiadają skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu;
  2.   osoby niesamodzielne, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40-65    pkt. (weryfikowane na podstawie karty oceny stanu klinicznego;
  3. mieszkają na terenie powiatu kieleckiego;
  4. osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji;
  5. osoby, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (kryterium leczenia szpitalnego weryfikowane na podstawie wypisu ze szpitala). Pierwsza rekrutacja rozpoczyna się 01.10.2020r., kolejne będą organizowane raz na kwartał.

  W ramach projektu zapewniamy:

  -bezpłatny transport do DDOM;

  -wyżywienie;

  -rehabilitację;

  -terapie zajęciową;

  -opiekę pielęgniarską i lekarską;

  -wsparcie psychologiczne;

  Udział w projekcie jest bezpłatny.

  Czas pobytu w DDOM będzie ustalany przez Zespół Terapeutyczny indywidualnie dla każdego pacjenta i będzie trwał od 30 do 120 dni roboczych.

  Aby zostać objętym wsparciem w ramach działań projektowych należy w biurze projektu złożyć Deklarację Uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami oraz zapoznać się z regulaminem dokumenty zamieszczono poniżej.

  Biuro Projektu:

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy

  ul. Szkolna 36

  26-015 Pierzchnica

  tel.41 370-92 -98

  email: biuro@sueryder-pierzchnica.pl