W dniu 04. lutego 2021r. Zarząd Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy podpisał umowę o udzielenie grantu na realizacje wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Bezpieczna przyszłość”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Środki w ramach umowy zostały przeznaczone na dwie kategorie kosztów: wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i zakup wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej. Kwota otrzymanej dotacji: 300 598,31 zł, termin ponoszenia wydatków w ramach grantu od 01. października 2020 do 31. maja 2021r.

W ramach grantu zostaną zrefundowane koszty dotyczące zakupu środków ochrony indywidualnej, które są niezbędne w walce z koronawirusem. Ponadto zostanie zakupione specjalistyczne wyposażenie m.in.: koncentrator tlenu, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe. Pracownikom zostanie wyp0łacone dodatkowe wynagrodzenie za czas pracy w warunkach epidemiologicznych w okresie od 01. października 2020 do 31. grudnia 2020r. Pozyskane fundusze umożliwiają na zachowanie bezpiecznych warunków pracy i właściwą ochronę naszych Pensjonariuszy przed koronawirusem., którzy są dla nas najważniejsi.