Załącznik nr 1
do Uchwały nr 4/2022
z dnia 25.02.2022r.Rady Fundacji

Statut
Fundacji „Dom Seniora” w Pierzchnicy

(tekst jednolity po zmianach w dniach: 26 sierpnia 2004r., 6 stycznia 2006r., 22 maja 2006r., 22 listopada 2006r., 22 listopada 2008r.,25 lutego 2011r., 16 maja 2011r., 19 grudnia 2012r., 1 lutego 2013r., 28 stycznia 2015r. 28 czerwca 2019r.09.lipca 2020r. 28.kwietnia 2021r. 25. luty 2022r.)

Rozdział I
Postanowienie ogólne

 

§1

Fundacja „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy zwana dalej Fundacją ustanowiona jest przez Gminę Pierzchnica.

 

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§3

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Pierzchnica woj. Świętokrzyskie.

 

§4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności Gmina Pierzchnica.
 2. Fundacja może posiadać oddziały na terenie całego kraju, tworzyć zakłady i filie, jednostki lokalne, przystępować do spółek oraz spółdzielni socjalnych, a także wchodzić w skład innych fundacji, stowarzyszeń i organizacji o takich samych lub podobnych celach.
  Strukturę organizacyjną oddziałów, przedstawicielstw, zakładów i filii Fundacji określa właściwy jej organ statutowy każdorazowo w treści stosowanej uchwały konstytuującej każdą z ww. jednostek Fundacji. Są to jednostki wyodrębnione organizacyjnie – samobilansujące się.

 

§5

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Fundacja prowadzi działalność  nieodpłatnie pożytku publicznego w zakresie przewidzianym w paragrafie 8 określoną w PKD.
  85.10.Z Wychowanie przedszkolne;
  85.20.Z Szkoły podstawowe;
  85.32.C Szkoły specjalne przyspasabiające do pracy;
  86.90.A działalność fizjoterapeutyczna;
  87.10.Z pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;
  87.20.Z pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób  z zaburzeniami psychicznymi;
  87.30.Z pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  87.90.Z pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
  88.10.Z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  88.99.Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania , gdzie indziej niesklasyfikowana.
 3. 1 Fundacja prowadzi również działalność odpłatnie pożytku publicznego w zakresie przewidzianym w paragrafie 8 określoną w PKD.
  85.10.Z Wychowanie przedszkolne;
  85.20.Z Szkoły podstawowe;
  85.32.C Szkoły specjalne przyspasabiające do pracy;
  86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
  87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę    pielęgniarską;
  87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  87.90.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
  88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nieskalsyfikowana;
  86.10 Działalność szpitali
 4. Cały dochód Fundacji przeznacza się na działalność statutową.
 5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
  68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
  77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
  96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 6. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez Fundację lub przez wyodrębnione organizacyjnie przedstawicielstwa, oddziały, biura, zakłady i inne placówki.
 7. Wszystkie placówki Fundacji prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.

 

§6

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Fundacja „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy oraz może używać znaku graficznego.

 

§7

Właściwym ministrem do nadzoru fundacji jest minister właściwy ds. socjalnych.

 

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

 

§8

Celem Fundacji jest:

 1. Prowadzenie domów  pomocy społecznej dla ludzi  w  podeszłym wieku.
 2. Wspieranie działań  na rzecz ludzi  starszych, chorych w trudnej sytuacji materialnej.
 3. Prowadzenie rehabilitacji  zdrowotnej  wśród ludzi starszych.
 4. Organizowanie życia kulturalnego wśród ludzi starszych.
 5. Propagowanie  idei  pomocowej Sue Ryder.
 6. Prowadzenie rehabilitacji  niepełnosprawnych dzieci i dorosłych.
 7. Prowadzenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób  niepełnosprawnych.
 8. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób niesamowystarczalnych (chorych, starszych, niepełnosprawnych, ubogich oraz  z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym).
 9. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, w tym tworzenie warunków do jej rozwoju, na rzecz podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność w zakresie opieki domowej, domów opieki, ochrony zdrowia, pomocy i opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi, ubogimi oraz z różnych przyczyn zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
 10. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy w zakupie sprzętu, urządzeń, ruchomości, wyposażenia i żywności oraz udział w kosztach adaptacji lub modernizacji mieszkań, domów, podjazdów, miejsc stałego pobytu osób niesamowystarczalnych.
 11. Organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie leczenia, rehabilitacji, opieki, pobytu  w placówkach opiekuńczych osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i ubogich w kraju i za granicą.
 12. Podejmowanie innych działań, których celem jest poprawa warunków życia; aktywizacja zawodowa i społeczna osób niesamowystarczalnych, ubogich.
 13. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych.
 14. Prowadzenie lub wspomaganie funkcjonowania placówek świadczących pomoc społeczną i zdrowotną oraz rehabilitację społeczną, zawodową i fizjoterapeutyczną dla osób wykluczonych społecznie oraz chorujących fizycznie i psychiczne, w tym m.in.: świetlic terapeutycznych i środowiskowych, ośrodków wsparcia socjalnego, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, domów kultury, hosteli, klubów i warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej oraz innych form wsparcia oraz rehabilitacji indywidualnej i grupowej.
 15. Działania na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, a nadto kształtowanie postaw sprzyjających społecznej integracji tych osób i przeciwdziałaniu ich społecznemu wykluczeniu
 16. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do tworzenia miejsc pracy dla osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, w tym m.in. inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych, współpraca z przedsiębiorcami i jednostkami systemu oświaty w zakresie praktyk i staży zawodowych.
 17. Organizowanie wypoczynku, czasu wolnego oraz innych form aktywności dla podopiecznych Fundacji.
 18. Organizowanie pomocy prawnej dla podopiecznych Fundacji.
 19. Podejmowanie innych działań mających na celu realizację celów Fundacji.

 

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę  z  instytucjami  i  organizacjami  międzynarodowymi ukierunkowanymi na popieranie lokalnych inicjatyw  w dziedzinie  pomocy dla ludzi  starszych.
 2. Współpraca z Fundacją Sue Ryder.
 3. Budowa  własnego  domu spokojnej  starości.
 4. Organizacja  imprez  kulturalnych dla ludzi starszych.
 5. Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej  typu „Sue Ryder” oraz  współpraca z innymi Domami  Pomocy Społecznej Sue Ryder  w  Polsce i za granicą.
 6. Organizacja zajęć  terapeutycznych i rehabilitacyjnych   dla niepełnosprawnych  mieszkańców Domu Seniora  oraz innych  niepełnosprawnych.
 7. Prowadzenie przedszkoli i szkół dla dzieci niepełnosprawnych.
 1. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Działalność charytatywną.
 3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju     świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 4. Ochronę i promocję zdrowia.
 5. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 6. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 7. Działalność wspomagającą rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 8. Działalność wspomagającą rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 10. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz spółdzielni socjalnych.
 11. Organizacja Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.
 12. Organizacja Dziennego Domu Opieki Medycznej .

 

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§11

Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów Fundacji, służy on także na pokrycie kosztów jej utrzymania.

 

§12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych,
 2. wpłat pieniężnych przekazywanych w ramach pomocy  zagranicznej,
 3. dochody z  majątku  ruchomego  i  nieruchomego,
 4. odsetek bankowych  od środków finansowych Fundacji  zdeponowanych na rachunkach  bankowych,
 5. dochody z nabytych na  giełdach  papierów  wartościowych,
 6. inne wpływy  i dochody.

 

§14

W przypadkach powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

Rozdział IV
Organy i sposób zorganizowania Fundacji

 

§15

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji zwana dalej Radą,
 2. Zarząd jednoosobowy zwany dalej Prezesem.

 

§15a

 1. Osobom zasłużonym lub współpracującym z Fundacją nadawany jest tytuł honorowy: „Przyjaciel Domu Seniora”
 2. Ustanawia się tytuł „Honorowy Członek Rady Fundacji” dla byłych członków Rady
 3. Honorowy członek Rady Fundacji ma obowiązki i przywileje:
  a. Jest zapraszany na posiedzenia Rady Fundacji
  b. Jest uprawniony do wypowiadania się o projektach uchwał i sprawach związanych z Fundacją na posiedzeniach Rady Fundacji bez prawa głosu
  c. Otrzymuje wszelkie informacje o fundacji, także finansowe

§16

 1. W skład Rady Fundacji „Dom Seniora im. Sue Ryder wchodzi pięć osób.
 2. W przypadku wystąpienia wakatu z powodów wymienionych w ust.3 i 4 nowego członka Rady powołuje Rada Fundacji na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji z kandydatów uznających cele i idee Fundacji.
 3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w chwili odwołania lub śmierci.
 4. Odwołanie członka Rady w trakcie kadencji następuje uchwałą Rady Fundacji w przypadku, gdy:
  1. członek Rady pozostaje w kolizji z postanowieniami § 17 a ustęp 1 lit. „a” i „b”.
  2. działa na szkodę Fundacji
  3. z powodu choroby członka Rady trwającej ponad 6 miesięcy i nie brania udziału w tym czasie w posiedzeniach Rady.
  4. rezygnacja złożona na piśmie przez Członka Rady
 5. Odwołanie członka Rady może nastąpić po uprzednim zawiadomieniu na 14 dni przed terminem posiedzenia z uzasadnieniem pisemnym powodów propozycji odwołania.

 

§17

Do zakresu działania i kompetencji Rady należy:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją.,
 2. Uchwalanie zmian statutu,
 3. Powoływanie Prezesa Fundacji,
 4. Zatwierdzanie rocznych planów działalności i planów Finansowych Fundacji,
 5. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
 6. Wyrażanie opinii w sprawach innych i przedłożonych przez Zarząd,
 7. Podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach wskazanych w poszczególnych postanowieniach statutu.
 8. Wydawanie wytycznych dla Zarządu w zakresie działalności Fundacji,
 9. Ustalenie wynagrodzenia Prezesa i zatwierdzenie na wniosek Prezesa regulaminu wynagradzania pracowników.
 10. Tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji.
 11. Nadanie tytułu „Przyjaciel Domu Seniora”.
 12. Nadawanie tytułu „Honorowy Członek Rady Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy

 

§17a

 1. Rada Fundacji stanowi statutowy, kolegialny organ kontroli i nadzoru odrębny od Zarządu i nie podlegający mu w zakresie kontroli wewnętrznej lub nadzoru przy czym członkowie Rady Fundacji :
  1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Członkowie Rady pełnią swe funkcje honorowo i bez wynagrodzenia.

 

§17b

Zabrania się Zarządowi i Radzie Fundacji:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, pokrewieństwa, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§18

 1. Rada wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
  1. Do obowiązków Przewodniczącego rady należy:
   1. zwoływanie posiedzeń Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia,
   2. przeprowadzenie obrad Rady Fundacji,
   3. stwierdzenie quorum i podpisywanie protokołu z posiedzeń Rady,
  2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego obowiązki wymienione w ust. 1 lit. a, b, c przejmuje wiceprzewodniczący Rady.
 2. W przypadku nie wywiązywania się należycie ze swoich obowiązków Rada może odwołać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji.
 3. Rada obraduje przy obecności przynajmniej 3 członków rady.
 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem powołania i odwołania Zarządu (prezesa) kiedy uchwała zapada większością 4/5 głosów.
 5. W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym Prezes, z wyjątkiem punktów porządku obrad dotyczących powołania i odwołania Prezesa oraz ustalenia jego wynagrodzenia.
 6. W chwili śmierci członkostwo w Radzie ustaje samoczynnie.

 

§19

 1. Zarząd (Prezes) powoływany i odwoływany jest przez Radę Fundacji na okres 4 lat w głosowaniu tajnym większością 4/5 głosów.
 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.
 3. Odwołanie Zarządu w trakcie kadencji może nastąpić:
  1. złożenia rezygnacji na piśmie,
  2. choroby powyżej 6 miesięcy,
  3. przekroczenia 75 roku życia,
  4. nienależytego pełnienia funkcji Zarządu (Prezesa).
 4. W skład Zarządu nie może wchodzić osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

§20

 1. Do zadań Zarządu (Prezesa) należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady.
 2. Zarząd w szczególności:
  1. kieruje działalnością Fundacji zgodnie z jej celami statutowymi i obowiązującymi przepisami prawa,
  2. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  3. sprawuje nadzór nad majątkiem Fundacji i zarządza nim,
  4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady,
  5. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
  6. kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
  7. ustala regulamin wewnętrzny działania Fundacji.
 3. Zarząd (Prezes) może pełnić swoją funkcję społecznie lub odpłatnie za wynagrodzeniem.
 4. Zarząd (Prezes) może pełnić jednocześnie obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej Fundacji powołanej na podstawie  17 ust. 10 Statutu.
 5. W przypadku wynagrodzenia, o którym mowa w ust.4 Rada Fundacji ustala jedno wynagrodzenie łączne za funkcje Prezesa i kierownika jednostki organizacyjnej.
 6. Zarząd (Prezes) ustanawia pełnomocnika spośród pracowników Fundacji, który zastępuje go podczas choroby lub innych powodów nieobecności, które uniemożliwiają pełnienia funkcji. Zakres pełnomocnictwa Zarząd (Prezes) określa na piśmie. W przypadku opuszczenia stanowiska Prezesa z przyczyn wymienionych w §19 ust.2 pełnomocnik pełni obowiązki do czasu wyboru nowego Prezesa.

 

§21

 1. Umowę o pracę z  Prezesem  zawiera  Przewodniczący  Rady.
 2. Wynagrodzenie Zarządu „Prezesa” ustala Rada Fundacji i nie może ono być wyższe niż 2,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za IV kwartał roku poprzedniego.”
 3. Prezes  może  upoważnić  na  piśmie  swoich  pracowników  do  realizacji określonych zadań  stałych  Fundacji.

 

§22

 1. Zbycie i zakup nieruchomości może nastąpić tylko za zgodą Rady.
 2. Wszelkie zobowiązania podpisuje Zarząd (Prezes).

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

 

§23

 1. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć podstawowych celów Fundacji.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada w formie uchwały, większością 4/5 głosów.

 

§24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada w formie uchwały.
 3. Uchwała w sprawie likwidacji musi określić tryb likwidacji i przeznaczenie likwidowanego majątku.
 4. O likwidacji Fundacji Rada zawiadamia ministra nadzorującego.

 

§25

Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach.

 

§26

Fundacja sporządza sprawozdanie merytoryczne roczne ze swojej działalności w zakresie i terminach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

§27

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.