Zarząd Fundacji Dom Seniora im.Sue Ryder w Pierzchnicy zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego na zadania pn. : „Wyposażenie  w sprzęt komputerowy biura projektu w związku z realizacją projektu „KLUB SENIORA – AKTYWNA JESIEŃ ŻYCIA“  w ramach projektu współfinansowanego  ze środków Regionalnego  Programu   Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.Postępowanie unieważnia się, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Protokół unieważniający zapytanie ofertowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

protokół z wyboru ofert