• 29 STY 18

  Unieważnienie zapytania ofertowego na wyposażenie w sprzęt komputerowy biura projektu

  Zarząd Fundacji Dom Seniora im.Sue Ryder w Pierzchnicy zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego na zadania pn. : “Wyposażenie  w sprzęt komputerowy biura projektu w związku z realizacją projektu „KLUB SENIORA – AKTYWNA JESIEŃ ŻYCIA“  w ramach projektu współfinansowanego  ze środków Regionalnego  Programu   Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”

  Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.Postępowanie unieważnia się, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  Protokół unieważniający zapytanie ofertowe

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  protokół z wyboru ofert