Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy zaprasza do złożenia oferty na transport dla uczestników  KLUB SENIORA -AKTYWNA JESIEŃ ŻYCIA w ramach projektu współfinansowanego  ze środków Regionalnego  Programu   Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W załączeniu zaproszenie i oferta.

zaproszenie

oferta na transport