• 13 CZE 18

    Rozstrzygnięcie naboru na partnera do projektu “Dzienny Dom Pobytu”

    W dniu 12.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert dotyczących wyboru partnera do Projektu “Dzienny Dom Pobytu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

    Wybrano ofertę Gminy Pierzchnica na partnera do współrealizacji Projektu.

    Protokół z rozstrzygnięcia naboru poniżej:

    protokół wyboru partnera do projektu Dzienny Dom Pobytu