W dniu 12.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert dotyczących wyboru partnera do Projektu „Dzienny Dom Pobytu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Wybrano ofertę Gminy Pierzchnica na partnera do współrealizacji Projektu.

Protokół z rozstrzygnięcia naboru poniżej:

protokół wyboru partnera do projektu Dzienny Dom Pobytu