Sprawozdania łączne Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy oraz jednostki podległej Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy:

Bilans

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne