Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy unieważnia nabór Partnerów do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-209/18. Powodem unieważnienia jest wycofanie się Fundacji ze składania wniosku o dofinansowanie w ramach w/w konkursu.