W dniu 4 maja 2021 roku Prezes Zarządu Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, podpisał umowę z Powiatem Kieleckim na realizację zadania publicznego pn. Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych z Gmin: Pierzchnica, Daleszyce, Morawica.   

Zadanie finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie  9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.         

Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder realizuje zadanie dotyczące zorganizowaniu zajęć dla uczestników projektu pn. „Centrum Usług –Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w miejscu zamieszkania uczestnika. Zajęcia usprawniające dzieci niepełnosprawnych to proces, który zmierza do poprawy kondycji i sprawności fizycznej małego pacjenta. Jej celem głównym jest kompensowanie albo odtworzenie funkcji utraconych lub niewykształconych. Działania, podejmowane w ramach zadania będą dążyć do uzyskania optymalnych efektów, czyli maksymalnie możliwej poprawy sprawności fizycznej, co przełoży się na jakość życia i funkcjonowanie w społeczności.

W ramach zadania zostaną zorganizowane indywidualne zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych polegające na leczeniu dysfunkcji poprzez dobór odpowiednich zajęć usprawniających, dobranych ściśle do problemu funkcjonowania uczestnika. Nadrzędnym celem pracy indywidualnej jest likwidacja istniejącego problemu i przywrócenie jak największej sprawności i niezależności w życiu codziennym. Celem realizacji zadania jest przygotowanie niepełnosprawnego dziecka do samodzielnego życia, niezależności, samoobsługi  w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Dodatkowymi działaniami, które Fundacja zrealizuje w ramach zadania będą to ćwiczenia zorganizowane na sali rehabilitacji w Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder , przy wykorzystaniu sprzętu stacjonarnego typu: rowery, bieżnia, stepery, UGUL. Zakres ćwiczeń i poziom wykorzystania sprzętu zależeć będzie od potrzeb i możliwości uczestnika będą również  zajęcia na sali światła.

Nasi mali uczestnicy chętnie wykonują ćwiczenia pod okiem pani rehabilitantki, która swoją cierpliwością i spokojem przekonuje małych milusińskich do wykonywania ćwiczeń w różnych formach.