Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy zaprasza do składania ofert na  sporządzenie studium do zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, poprzez termomodernizację wraz z montażem OZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.” Poniżej zostało zamieszczone zaproszenie i oferta na wykonanie ww. zadania.

Zaproszenie

oferta