W dniu 17.01.2018r. nastąpiło otwarcie ofert na  zadanie pn.

Dowóz uczestników projektu „KLUB SENIORA – AKTYWNA JESIEŃ ŻYCIA“  w ramach projektu współfinansowanego  ze środków Regionalnego  Programu   Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, realizowanego wg. umowy  nr RPSW. 09.02.01-26-004/17-00 z dnia 19.12.2017

Spośród ofert, które wpłynęły w wymaganym terminie wybrano ofertę firmy: TRANSPORT OSOBOWO – CIĘŻAROWY S.C. Waldemar Pietrzyk, Tomasz Pietrzyk, ul.Szkolna 46,26-015 Pierzchnica ,  na łączną kwotę 8224,00 zł.

Protokół z rozstrzygnięcia poniżej.

PROTOKÓŁ 17.01.2018