Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy ogłasza nabór Partnerów do projektu „Dzienny Dom Pobytu”, który jest planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Partnerstwo w projekcie polegać będzie na wsparciu dla tworzenia miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących placówkach zapewniających opiekę dzienną (w tym osób starszych, niepełnosprawnych, chorych).

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest pod poniższymi linkami:

regulamin

Załącznik 1- formularz oferty

Załącznik 2 – oświadczenia

Załącznik 3 – karta oceny