W dniu 11. stycznia 2018r. odbyło się uroczyste poświęcenie samochodu, który Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy zakupiła dzięki uzyskaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80 000,00 zł. Brakujący wkład własny w wysokości 40 000,00 zł Fundacja pozyskała od sponsorów. Na uroczystość przybyli Senator  RP  Pan Krzysztof Słoń, Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON Pan Andrzej Michalski, Wójt Gminy Pan Stanisław Strąk, Proboszcz ks. Marian Gawinek, przedstawiciele jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy.

Mieszkańcami Domu są osoby starsze i niepełnosprawne, które bardzo często potrzebują transportu do placówek służby zdrowia na konsultacje, badania, wyjazdy do szpitala. Samochód dostosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach), którzy stanowią większość  naszych Podopiecznych. Będzie wykorzystywany również przy organizacji wyjazdów na różnego rodzaju spotkania kulturalne, do zaprzyjaźnionych domów opieki, na rozgrywki sportowe.

Spotkanie było okazją do inauguracji projektu pn. KLUB SENIORA – AKTYWNA JESIEŃ ŻYCIA ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Zainteresowanie projektem było bardzo duże , po przeprowadzonej rekrutacji okazało się, że liczba osób spełniających kryteria była większa niż zakładał projekt. Zarząd Fundacji zdecydował o przyjęciu większej liczby osób do projektu, które będą finansowane ze środków własnych Fundacji.

Klub umożliwi  stworzenie miejsca spotkań, zmotywowanie Seniorów do aktywności,  likwidacji nudy dnia codziennego, nabywanie nowych umiejętności poprzez udział  w różnorodnych zajęciach.