Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy zaprasza do składania ofert na  sporządzenie projektu zamiennego instalacji fotowoltaicznej na bazie projektu budowlanego „Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy” wykonanego przez firmę JS System ul. Olchowa 15; 44-100 Gliwice;     do zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, poprzez termomodernizację wraz z montażem OZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.” Szczegółowy zakres opracowania projektu jest zamieszczony w zaproszeniu do złożenia oferty zamieszczony poniżej.

Zaproszenie

Formularz ofertowy